Program IPA Adriatic

Projekt NETCET je financiran iz programa Jadranskega čezmejnega programa IPA (IPA Adriatic CBC), točneje v okviru 2. prednostne naloge “Naravni in kulturni viri ter preprečevanje tveganj”. Osnovni namen programa je krepitev zmogljivosti trajnostnega razvoja v jadranski regiji z usklajeno strategijo ukrepov med partnerji upravičenih območij.
Trajanje projekta NETCET je od oktobra 2012 do septembra 2015.
Spletna stran: www.adriaticipacbc.org

Cilji

V Jadranskem morju najdemo več vrst kitov in delfinov ter morskih želv. To območje je med drugim ključnega pomena za prehranjevanje in razvoj mladih morskih želv. Žal pa kite, delfine in morske želve ogrožajo interakcije s človeškimi aktivnostmi, predvsem tiste povezane z ribištvom in obalnim turizmom (npr. vplivi rekreacijskih plovil).

Glavni cilj projekta NETCET je razvoj skupnih strategij varstva kitov, delfinov in morskih želv, skozi sodelovanje na regionalnem nivoju (vse-jadransko sodelovanje). Kiti, delfini in morske želve so skupna, ogrožena naravna dediščina, s katero posamezna država ne more upravljati ločeno od drugih. Zaradi mobilnosti teh vrst in skupne odgovornosti jadranskih držav je sodelovanje ključno pri načrtovanju učinkovitih dolgoročnih strategij varstva.

Problemivarstva morske biodiverzitete, predvsem s področja varstva kitov, delfinov in želv, so skupni vsem državam ob Jadranskem morju. Kljub temu izkušnje s tega področja niso enake vsepovsod ob Jadranu, zato je povezovanje dobrih praks in izkušenj izredno koristno, predvsem pri opredelitvi skupnih varstvenih okvirjev ter določitivi ukrepov za varstvo ogroženih morskih vrst. Ti okvirji in metode bodo ob koncu projekta dostopni tudi drugim regijam. Zaradi zgoraj omenjenih razlogov v projektu NETCET sodeluje 13 partnerjev iz Italije, Hrvaške, Albanije, Črne gore in Slovenije, projekt pa koordinira Mestna občina Benetke.

Neposredni učinki projekta

mreža obmorskih mestza povečevanje vloge jadranskih mest pri varstvu kitov, delfinov in morskih želv ter tehnična mrežaza izmenjavo strokovnega znanja;
skupni okvir zbiranja najnujnejših podatkov, ki jih bodo zbirale vse strokovne skupine ob Jadranu, ter edinstvena skupna podatkovna baza, ki bo povezana z že obstoječimi nacionalnimi in mednarodnimi podatkovnimi bazami o kitih, delfinih in morskih želvah;
tečaji usposabljanja in delavnice za izmenjavo strokovnih znanj med partnerji in različnimi organizacijami (npr. skupni protokoli za veterinarske preglede želv ter delavnice o vzpostavljanju reševalnih centrov);
vzpostavitev in izboljšanje reševalnih centrov za morske želve na strateških lokacijah. Tovrstni reševalni centri so učinkovito izobraževalno sredstvo, nudili pa bodo tako strokovno znanje kot splošne informacije za državljanje ter predstavnike državnih organov;
predlog za vzpostavitev Jadranske delovne skupine za nujne primere, ki bo skrbela za odziv na morebitna nasedanja, poginule živali in druge izredne primere;
koordiniran program spremljanja stanja, ki bo omogočil več podatkov in izboljšanje znanja, potrebnega za varstvo kitov, delfinov in morskih želv (25 želv bo na primer opremljenihz napravami GPS);
aktivnosti za ozaveščanje ribičev, voditelje čolnov, otrok in splošne javnostiza boljšo ozaveščenost o prisotnosti in varstvu kitov, delfinov in morskih želv (npr. nevladna organizacija WWF Italija bo oblikovala izobraževalni komplet za osnovnošolce);
dve ločeni skupni strategiji za varstvo kitov in delfinov ter morskih želv, ki predvidevata ukrepe za zmanjševanje dejavnikov ogrožanja (npr. predstavitev Nacionalnih akcijskih načrtov za varstvo kitov, delfinov in morskih želv na zaključni konferenci).

Pričakovani rezultati

  • Skupno in standardizirano strokovno znanje ter učinkovito sodelovanje med organizacijami, ki se ukvarjajo z varstvom kitov, delfinov in morskih želv v Jadranskem morju;
  • Izboljšane institucionalne zmožnosti za varstvo kitov, delfinov in morskih želvv partnerskih državah;
  • Boljše poznavanje populacij, pomembnih območij ter  glavnih dejavnikov ogrožanja kitov, delfinov in morskih želv v Jadranskem morju;
  • Izboljšane tehnične zmožnosti za rehabilitacijo morskih želv v Jadranuin učinkovita oskrba nasedlih ali ranjenih osebkov v dovršeni infrastrukturi ter večja dostopnost informacij za javnost;
  • Izboljšana ozaveščenost obalnih skupnosti o prisotnosti in varstvenih potrebah teh vrstin pravilno ukrepanje z ujetimi osebki s strani ribičev;
  • Izboljšano varstvo kitov, delfinov in morskih želv ter njihovih habitatov skozi učinkovito regijsko sodelovanje;
  • Občutek lastništvain ponosa do naravne dediščine Jadranskega morja.

 

 SOS!!! In case of doubts
problems or to
report a finding
call …

City and technical networks This section allows access to the NETCET technical forum and NETCET City Network.

Join us on Facebook The NETCET project has a page on the social networking site Facebook – you can find us here and show your support by becoming a fan!